Proje Açıklaması

Afyonkarahisar’da Tehlikeli Madde Güvenlik danışmanı olarak hizmeti (TMGD Taner YILMAZ) vermektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, ülkemizde ilk olarak Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde gündeme gelmiştir. 2010 yılında Türkiye’nin ADR Konvansiyonunu imzalayarak yürürlüğe koymasının ardından 2014 yılından itibaren yerel mevzuat olan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğine göre tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işletmelere yaptıkları işleri, uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmalarına yardımcı olmak amacıyla İşletmeler miktarına bakılmaksızın Adr Bölüm 1.1.3.6 Te yer alan tablodaki taşıma kategorisi ’’0’’ olan Tehlikeli Maddelerle iştigal eden ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı sürecinde yer alan gönderen paketleyen yükleyen ve dolduran faliyette bulunan işletmeler T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamında, işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu 30/06/2015 tarihinde başlamış olup, Tebliğ’in Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Yol kenarı denetimlerde 655 Sayılı Khk ya uyulmadığı takdirde tehlikeli madde faaliyet belgelerine el konulmaktadır.

Sektörde kazandığımız bilgi ve tecrübe ile firmalara kaliteli ve doğru danışmanlık bilgisi sağlamayı hedeflemekteyiz. Yönetmeliğin kapsamına giren firmalar, tehlikeli maddelerin taşınması, ambalajlanması, doldurulması ve buna benzer işlerde danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirler.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMAN HİZMETLERİ
1. Her işletme, tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atar.
2. Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili kurumları aşağıdaki zorunlulukların işletmelere uygulanmamasını ön görebilir:
(a) Taşıma miktarı ile ilgili olarak, her taşıma ünitesinin; 1.1.3.6, 1.7.1.4 ve Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5’te belirtilenden daha küçük olduğu faaliyetlerde veya
(b) Asıl veya ikincil faaliyetleri tehlikeli malların taşınması ya da yüklenme ve boşaltılması ile ilgili olmayan ancak bazen çok az tehlike veya kontaminasyon riski içeren tehlikeli malların yurtiçinde taşınmasında ya da yüklenip boşaltılmasında.
3. Danışmanın asıl görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:
 • Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;
 • Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;
 • Tehlikeli malların taşınması dahilinde  ki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep üzerine ulusal kurumlara ibraz edilir.
Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;
 • Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı;
 • Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol yöntemleri;
 • Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;
 • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun  acil durum yöntemlerinin uygulanması;
 • Araştırma yapılması ve gerektiğinde tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda rapor hazırlanması;
 • Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanması;
 • Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı;
 • Tehlikeli malların taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının onaylanması;
 • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması;
 • Taşıma sırasında bulunması gereken dokümanların ve güvenlik teçhizatlarının, taşıma aracında bulunduğunu temin etmeye yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması ve bu doküman ve teçhizatların düzenlemelere uygunluğu;
 • Yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması;
 • 1.10.3.2’de belirtilen güvenlik planının bulunması.
​4.  Bu kişi, danışmanın görevlerini yerine getirebilecek yeteneğe sahip bir işletme lideri, işletmede başka görevlere sahip biri ya da işletmede doğrudan bir çalışan olarak yer almayan biri olabilir. 1.8.3.5 İlgili her işletme, talep üzerine, Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili kurumlarına ya da bu amaçla belirlenen kurumlara, danışmanlarının künyesi hakkında bilgi verir. 1.8.3.6 Söz konusu işletmede taşıma, yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın, kişileri, mülkü ya
da çevreyi etkilemesi ya da bunlara zarar vermesi durumunda danışman, kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine ya da bir kamu kurumuna bir kaza raporu vermelidir. Bu rapor uluslararası ya da ulusal düzenlemeler kapsamında talep edilmesi halinde işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.
5.  Danışman karayoluyla taşıma için geçerli olan bir mesleki eğitim sertifikasına sahip olmalıdır. Bu sertifika yetkili kurum ya da her bir Anlaşmaya Taraf Ülkenin bu amaç için oluşturduğu bir organ tarafından hazırlanacaktır.
6.  Adayın bir sertifikaya sahip olmak için, bir eğitimden geçerek Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili kurumu tarafından onaylanan bir sınavı geçmesi gerekir.
7.  Eğitimin temel amacı; adayları, tehlikeli malların taşınması konusundaki riskler, yasalar, yönetmelikler, taşıma işleminin türüne bağlı olarak  geçerli olan idari hükümler ile 1.8.3.3’te sıralanan görevler hakkında yeterli miktarda bilgilendirmektir.
8.  Sınav yetkili kurum ya da yetkili kurumun oluşturduğu bir sınav organı tarafından organize edilir.
Test kurumu, eğitim sağlayan bir kuruluş olamaz.
Test kurumu, yazılı olarak belirlenmelidir. Bu onay kısıtlı süreye sahip olabilir ve aşağıda sıralanan kriterleri temel alabilir:
 • Test kurumunun yetkinliği;
 • Test etme kuruluşunun sunduğu sınav biçiminin özellikleri;
 • Sınavların tarafsızlığından emin olabilmek için alınan önlemler;
 • Güvenlik danışmanlarını seçecek organın adaylarla doğal ya da kanuni bir bağının olmaması.
9.  Sınavın amacı; alt başlık 1.8.3.7’de anlatılan sertifikanın amaçları bakımından adayların, güvenlik danışmanının 1.8.3.3’te listelenen görevleri yerine getirmeleri için yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarını belirlemek olup, bunun yanında en az aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
(a)  Tehlikeli mallar dolayısıyla oluşan bir kazanın ve ana kaza nedenlerinin önem çeşitleri hakkında bilgi;
(b)  Ulusal yasa zorunlulukları, uluslararası konvansiyonlar ve anlaşmalar hakkında önemli hususlar:
 • Tehlikeli malların sınıflandırılması (çözeltileri ve karışımları sınıflandırma prosedürü, madde listesinin yapısı, tehlikeli mal sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli malların yapısı, tehlikeli malların fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri);
 • Genel ambalajlama hükümleri, tanklar ve tank-konteyner hükümleri (tip, kod, etiketleme, yapım, ilk ve periyodik muayene ve test);
 • İşaretleme,  etiketleme, levha takma ve turuncu plaka işaretlemesi (ambalajların işaretlenip etiketlenmesi, levhaların ve turuncu plakaların yerleştirilmesi ve kaldırılması);
 • Taşıma belgelerindeki bilgiler (bilgi gereklidir);
 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki sınırlandırmalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit ya da sökülebilir tanklarda taşıma;)
 • Yolcuların taşınması;
 • Karışık yüklemede alınacak tedbirler ve uygulanacak yasaklar;
 • Malların ayrılması;
 • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri;
 • Elleçleme ve istifleme (yükleme ve boşaltma-doldurma oranları, istifleme ve ayırma);
 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme ve/veya gazdan arındırma;
 • Ekipler, mesleki eğitim;
 • Araç belgeleri, (taşıma belgeleri, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, eğer varsa cezaların kopyası, diğer belgeler);
 • Yazılı talimatlar (talimatların ve ekip koruma teçhizatlarının tamamlanması);
 • Denetim gereklilikleri (park etme);
 • Trafik yönetmelikleri ve kısıtlamaları;
 • Tahliye işlemleri ya da kirleticilerin kazara sızıntıları;
 • Taşıma teçhizatları ile ilgili zorunluluklar.

Fotoğraflar

Soru Sorun

İsim*
Soyisim *
E-Posta *
Telefon

Konu

Sana nasıl yardımcı olabiliriz?